Garoon (MAT)

 

事例紹介一覧

       

MATが取り組んできた製品・サービス・ソリューションの事例を紹介します。

  • Garoon (MAT)

    ภายในสำนักงานของ MAT มีการใช้ระบบ Garoon ในการจัดการเรื่องตารางห้องประชุม การจองรถบริษัท การสร้างขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งการแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ และเนื่องด้วย Garoon เป็นการใช้งานผ่านเว็บจึงสามารถใช้งานได้จากภายนอกสำนักงานหรือแม้ขณะที่กำลังเดินทางผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งยังสามารถใช้ในรูปแบบการทำงานจากระยะไกลได้อีกด้วย