NEWS & EVENTS

 

กรณีศึกษาของบริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด กับการจัดการ การผลิต และระบบบัญชี

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) ได้มีการใช้ระบบ ERP mcframe ของเรา เพื่อดำเนินงานในด้านการจัดการ การผลิต การบัญชี และการจัดการต้นทุน
บริษัท สยามโอเรีนท์อีเลคทริค จำกัด ได้สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน โดยการใช้ mcframe ภายในบริษัท ทำให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยทาง MAT สนับสนุนการใช้งานระบบดังกล่าวในการมอบหมายงานให้กับพนักงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

https://www.mat.co.th/th/case/#business