นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “MAT”)
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เนื่องด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ MAT ดังนั้น MAT จึงจัดทำนโยบายนี้เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดของการเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ MAT ดูแลอยู่ รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายของท่านในการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายัง MAT ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มอบให้ MAT จะได้รับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวข้องหรืออยู่ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว

– รายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

– นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน