นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “MAT”)
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2564
เนื่องด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ MAT ดังนั้น MAT จึงจัดทำนโยบายนี้เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ MAT ดูแลอยู่ รวมถึงสิทธิ์ตามกฎหมายของท่านในการส่งคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายัง MAT ทั้งหมดนี้เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มอบให้ MAT จะได้รับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายนี้ คำนิยามที่ใช้ในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดดังนี้:

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลสามารถระบุตัวตนไปถึงหรือระบุตัวได้ ที่สามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล” (DPO) หมายถึง
คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานบริษัท และมีความรับผิดชอบดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมถึงรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคค

“คณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล” (PDPC) หมายถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลและออกมาตรการ หรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง
ข้อยกเว้นทางกฎหมาย ที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ จากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะเจาะจงตามข้อ 3 ของนโยบายฉบับนี้

หัวข้อ
1.วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คืออะไร?
2.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ MAT เก็บรวบรวม?
3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคืออะไร?
4.MAT เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง?
5.MAT จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ หรือไม่?
6.MAT เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน?
7.MAT ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?
8.การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
9.สิทธิของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?
10.MAT มีการเก็บคุกกี้หรือไม่?
11.ท่านจะติดต่อ MAT และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้อย่างไร?

1.วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คืออะไร?

นโยบายนี้มีไว้เพื่อแจ้งให้ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และ/ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิ์ตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2.ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ MAT เก็บรวบรวม?

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับ MAT โดยตรงหรือผ่านทาง MAT หรือ MAT ได้รับมาตามคำขอของท่านเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และ/ หรือการให้บริการหลังการขาย หรือการทำข้อเสนอ หรือโดยการใช้งานของท่านในการติดต่อ การเข้ามาติดต่อ การเข้าเว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หรือบุคคลที่ท่านได้มอบหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ หรือถูกเข้าถึงจากแหล่งอื่น ที่ไม่ได้มาจากท่านโดยตรง ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐ และคู่ค้าทางธุรกิจ MAT จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นก็ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับ MAT และมีฐานทางกฎหมายอนุญาตไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ MAT รวบรวม ใช้และ/ หรือเปิดเผยมีดังต่อไปนี้
– ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปภาพกล้องวงจรปิด ป้ายทะเบียนรถยนต์
– ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่บ้าน ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ชื่อเฟซบุ๊ค
– ข้อมูลการจ้างงาน เช่น รายได้ สวัสดิการ ตำแหน่งงาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ในขอบเขตความสัมพันธ์ของพนักงาน
– ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่น IP address MAC address
– ข้อมูลอื่น ๆ เช่นข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 ข้อมูลอ่อนไหว คือข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพิเศษตามกฎหมาย และจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยโดย MAT ก็ต่อเมื่อ MAT ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับ MAT ตามที่มีฐานทางกฎหมายอนุญาตไว้ บริษัทอาจรวบรวมใช้และ/ หรือเปิดเผยตัวระบุไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) เช่น การจดจำลายนิ้วมือ การจดจำเสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านสำหรับ บริการและ/ หรือการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หรือช่องทางอื่น ๆ และ/ หรือข้อมูล สุขภาพ ประวัติอาชญากรรมที่จะใช้ในการดำเนินการของบริการ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคืออะไร?

MAT จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็นภายใต้ฐานทางกฎหมาย ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการ ที่เกี่ยวกับไอทีโซลูชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น
(ก) เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการของท่าน
(ข) เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ MAT

3.2 สำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การติดต่อผู้รับเหมาเพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/ หรือการบริการหลังการขายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญาซึ่งประกอบด้วย หมวดหมู่ของบริการดังต่อไปนี้
(ก) การส่งมอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์
(ข) การจัดหา การพัฒนาซอฟแวร์ และการจัดทำระบบ
(ค) การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(ง) การแก้ปัญหาการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้คำปรึกษาผ่านบริการทางโทรศัพท์ (Call support) การบริการระยะไกล (Remote support) และการบริการนอกสถานที่ (On-site support)
(จ) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ในสัญญา

3.3 สำหรับการเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ และ/ หรือค่าบริการภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงโดยท่านและ MAT

3.4 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่ใช้บังคับ เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายความลับทางการค้า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ MAT มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบที่ออกตามกฎหมายนั้นด้วย

3.5 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของ MAT หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกินไปกว่าความคาดหมายอย่างสมเหตุและผลของท่าน ตัวอย่างเช่น
(ก) บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
(ข) รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การให้บริการลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ของ MAT การแจ้งเตือน หรือ การแจ้งข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการประเภทเดียวกับที่ท่านใช้เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
(ค) อำนวยความสะดวก เช่น การจัดเตรียมพื้นที่จอดรถเมื่อท่านที่สำนักงานของ MAT
(ง) จัดการความเสี่ยง ติดตามผล จัดการภายในองค์กร เช่น บันทึกกล้องวงจรปิด
(จ) ป้องกัน ตอบสนอง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ การหยุดชำระหนี้ หรือการละเมิดสัญญา การละเมิดกฎหมาย (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และความผิดที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย เสรีภาพ หรือชื่อเสียง)
(ฉ) เก็บรวบรวม ใช้และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ตัวแทน คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
(ช) ติดต่อหรือบันทึกเสียงหรือภาพในระหว่างการประชุม การฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมในบูธ โดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
(ซ) รับ – จัดส่งเอกสารทางธุรกิจและ/ หรือพัสดุ

3.6เพื่อทำสัญญากับท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ซึ่ง MAT อาจไม่สามารถจัดหา (หรือดำเนินการจัดหาต่อ) ในผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการหลังการขายให้แก่ท่านได้ หาก MAT ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ร้องขอ

4. MAT เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง?

MAT อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นในขอบเขตที่จำเป็น และเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ ความยินยอมของท่าน หรือตามฐานของกฎหมาย โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นและเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือตามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 พนักงานจ้างเหมา/ ซัพพลายเออร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ พัฒนา และจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน

4.2 ตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ามาติดต่อของท่าน

4.3 หน่วยงานของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระภาษี คดีเกี่ยวกับการละเมิดสัญญา ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

4.4 ผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน

4.5 บริษัทในเครือ บริษัทแม่ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อตกลง

5. MAT จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ หรือไม่?

เมื่อมีความจำเป็น MAT อาจส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บริษัทแม่/ บริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ใน ประเทศอื่น ซึ่งได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม หรือไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาของ MAT หากประเทศผู้รับไม่สามารถรักษามาตรฐานในระดับที่เพียงพอMAT จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งและการถ่ายโอน เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาการรักษาความลับกับผู้รับในประเทศนั้น ๆ

6. MAT เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน?

MAT จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่มีความจำเป็น ในช่วงระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ MAT (เช่น ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์) หรือนานเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บเป็นระยะเวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาตามประมวลรัษฎากรเป็นการเก็บรักษาเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายในระยะเวลาตามกฎหมายไม่เกิน 10 ปี เป็นต้น หรือตราบเท่าที่มีความจำเป็น
MAT จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

7. MAT ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน MAT ใช้มาตรการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้แน่ใจว่า มีความปลอดภัยที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล MAT ได้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเกินกว่าวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ MAT ได้มีการแก้ไขกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็นและเหมาะสมของการพัฒนาเทคโนโลยีและกฎระเบียบของรัฐบาล
นอกจากนี้ พนักงานของ MAT พนักงานจ้างเหมาและผู้รับข้อมูล มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ตามมาตรการการรักษาข้อมูลความลับของ MAT ด้วย

8. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

MAT จะดำเนินการรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.7 โดยการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้น

9. สิทธิของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

สิทธิของท่านที่อธิบายไว้ต่อไปนี้เป็นสิทธิทางกฎหมายที่ท่านสามารถใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายและนโยบายปัจจุบัน หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนขั้นตอนที่กำหนดขึ้นโดย MAT ในกรณีที่ท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นกรณีที่ความสามารถ ตามกฎหมายของท่านถูกจำกัด ดังนั้นกรณีนี้ พ่อและแม่ ผู้ปกครอง หรือตัวแทน อาจขอใช้สิทธิในนามท่านแทนได้

9.1 การถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่ MAT ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน (ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้) ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอน ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมาย หรือท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ MAT อยู่ (เช่น ยังมีสัญญาระหว่างกันอยู่)
การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือความสะดวกของท่านที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ และ/ หรือการบริการหลังการขาย ตัวอย่างเช่น ท่านอาจไม่ได้รับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ผลิตภัณฑ์และ/ หรือการบริการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

9.2 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ MAT ตลอดจนขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ MAT โดยตรงท่านมีสิทธิ์ขอให้ MAT เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

9.3 การโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิค
(ก) หาก MAT จัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถประมวลผลหรือเปิดเผยได้โดยอัตโนมัติ MAT จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยตรง
(ข) MAT จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านโดยตรง

9.4 การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และ/ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่เป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการขอความยินยอม และเป็นการดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์โดยชอบของ MAT บริษัท หรือบุคคลธรรมดาที่อยู่ในขอบเขตความคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลของท่าน หรือเป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในกรณีที่ท่านขอคัดค้าน MAT จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ก็ต่อเมื่อ MAT มี
(ก) ฐานทางกฎหมายว่าการทำเช่นนั้นสำคัญกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
(ข) เพื่อยืนยันสิทธิ์ทางกฎหมาย
(ค) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
(ง) เพื่อป้องกัน การดำเนินการทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี แต่ในขณะเดียวกัน MAT จะแยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

9.5 การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ MAT ลบหรือทำลายข้อมูล หรือทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าการรวบรวมการใช้และ/ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายนี้อีกต่อไป หรือเมื่อท่านขอถอนความยินยอมของท่าน หรือคัดค้านการดำเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

9.6 การระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ MAT ระงับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างทำการตรวจสอบตามคำขอคัดค้านของท่าน หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป และเป็นการที่MAT จะต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านสามารถร้องขอให้MAT ยังคงเก็บข้อมูลต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการตั้งข้อเรียกร้อง การใช้สิทธิหรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

9.7 การแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง ทำให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด
การใช้สิทธิข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ MAT อาจจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธ หรือ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล ประโยชน์สาธารณะ หรืออาจเป็นกรณีที่คำขอของท่านเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น แต่ไม่ว่า MAT จะทำตามคำขอของท่าน หรือปฏิเสธคำขอของท่านก็ตาม MAT จะตอบกลับคำขอของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านส่งคำขอ และ MAT ได้รับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของ MAT แล้ว
นอกจากนี้ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการปฏิเสธต่อคำขอของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. MAT มีการเก็บคุกกี้หรือไม่?
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics เพื่อทราบถึงข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ MAT ใช้คุกกี้ที่ดำเนินการจัดหามาโดย Google Analytics แต่ Google Analytics ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้การวิเคราะห์ของ Google Analytics ได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google โปรดตรวจสอบด้านล่าง

Terms of Service | Google Analytics – Google
Privacy Policy – Privacy & Terms – Google
ท่านสามารถเลือกปิดใช้งาน ไม่ให้ Google Analytics เแสดงกิจกรรมเว็บไซต์ของท่านได้โดยการติดตั้ง Google Analytics opt-out browser add-on.

[หมายเหตุ]
หากท่านปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูล ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้จะเป็นการปิดใช้งานในเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ด้วย แต่สามารถเปิดใช้งานได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเสริมใหม่

11. ท่านจะติดต่อ MAT และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้อย่างไร?

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และ/ หรือ การเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนคำขอใช้สิทธิของท่านภายใต้นโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อ MAT และ/ หรือ เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2615100 หรือ โปรดคลิกที่นี่